İİK md.89 Kapsamında Borçlunun 3. Kişilerdeki Mal ve Haklarının Haczi!

(1/1)

Muammer Kayar:
BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL ve HAKLARININ HACZİ

Borçlunun üçüncü kişilerde bulunan tüm alacakları haczedilebilir . Borçlunun alacağı, senetli senetsiz bütün alacaklardır. Bu hüküm İcra ve İflas Kanunu madde 89'da yer almaktadır.

I- Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Alacaklarının Haczi
Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacakları da maaş ve ücretler ile maaş ve ücretler dışındaki alacaklarıdır.

I-A) Borçlunun Maaş ve Ücreti Dışındaki Alacaklarının Haczi
Alacaklı, icra müdürüne talepte bulunarak borçlunun böyle bir alacağını haczettirebili r. Hacizden sonra üçüncü kişiye birinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Üçüncü kişi 7 gün içinde bu haczin yerinde olmadığına veya böyle bir borcun bulunmadığına ilişkin itirazda bulunulabilir. Eğer 7 gün içinde itiraz edilmezse haciz konusu borcun varlığı kabul edilmiş sayılır.

I-A-1) Üçüncü Kişinin 1. veya 2. Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi
Üçüncü kişi 1. veya 2. haciz ihbarnamesine 7 gün içinde itiraz etmişse kendisinden istenen parayı ödemekten kurtulur. Yalan yere itiraz cezalandırılmaktadır.

I-A-2) Üçüncü Kişinin Borcu Olduğunu Kabul Etmesi
Üçüncü kişi 7 gün içinde veya daha sonrasında borçlu olduğunu yazılı veya sözlü olarak bildirirse, borcun ifasını icra dairesine yapmak zorundadır. Aksi halde malları haczedilir.

I-A-3) Üçüncü Kişinin 1. Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi
Eğer üçüncü kişi, 1. haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmezse, icra dairesi 2. haciz ihbarnamesini gönderir. Borçlu 7 günlük süre içinde buna itiraz etmez ise, 15 gün içerisinde borcu icra dairesine ödemesi veya aynı menfi tespit davası açması gerekir. Bunlardan birini yapmazsa borcu ödemesi emredilir. Buna üçüncü haciz ihbarnamesi(son uyarı) denir.

I-A-3-a) Üçüncü Kişinin 15 Gün İçinde Menfi Tespit Davası Açması
Üçüncü kişi, alacaklıya karşı, takip borçlusuna borcu olmadığının tespiti amacıyla menfi tespit davası açabilir. Son uyarıdan itibaren 20 gün içinde açılabilir. Üçüncü kişi davayı kaybederse alacağın %40'ından aşağı olmamak kaydıyla tazminat ödemeye de mahkum edilir.

I-A-3-b) Üçüncü Kişinin 15 Gün İçinde Menfi Tespit Davası Açmaması
Üçüncü kişi borcu aynı 15 gün içinde icra dairesine ödemek zorundadır. Aksi halde borcu ortadan kaldıracak miktarda malı haczedilir.

I-A-3-c) Üçüncü Kişinin Kusuru Olmaksızın 1. veya 2. Haciz İhbarnamesine Süresinde İtiraz Edememesi
Bu halde üçüncü kişi, icra dairesine gecikmiş itirazda bulunabilir. İcra mahkemesi mazereti yerinde görürse itirazın süresi içinde yapılmış olduğuna karar verir.

I-B) Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Maaş ve Ücretlerinin Haczi
Borçlunun maaş veya ücretinin kural olarak 1/4'ü kesilebilir.

II) Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Taşınır Mallarının Haczi
Borçlunun üçüncü kişideki malının haczedildiği borçluya bildirilir ve bu, haciz tutanağına geçirilir. Birinci, ikinci, üçüncü haciz ihbarnameleri burada da uygulanır.

III) Borçlunun İleride Doğabilecek Alacaklarının Haczi
Takip borçlusu ile onun borçlusu arasındaki hukuki ilişkiye dayanan ve ileride doğması muhtemel olan alacaklar için söz konusu olur. Alacağın miktarının belli olması veya böyle bir alacağın doğmama ihtimalinin de bulunmaması önem arz etmemektedir.

Alıntı

İCRA ve İFLAS KANUNU

Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında:

Madde 89 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/49 md.)

Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin  kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye   süresi   içinde   itiraz   etmeyen   ve   zimmetinde  sayılan   borcu  icra  dairesine  ödemeyen veya yedinde  sayılan  malı  icra  dairesine  teslim  etmeyen  üçüncü şahsa   onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut  bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin  yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri  menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen  süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu  şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahküm edilmesini istiyebilir. Tetkik mercii, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/22 md.) Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı tetkik merciine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.

Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harc ve resme tabi değildir.

Bu madde hükmü,memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.

Navigasyon

[0] Mesajlar