İhraç Kayıtlı Satışlar ve KDV İadesi

<< < (4/28) > >>

gurdal67:
ÖRNEK:   
İmalatçı (A) 25 Şubat 2005 tarihinde 100.000,00 YTL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapmış, bu teslim 20 Mart 2005 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameye dahil edilmiş, beyannamedeki diğer bilgilere göre,
-Tecil Edilebilir KDV: 18.000,00 YTL
 
-Tecil Edilecek KDV : 6.000,00 YTL,
 
-İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV: 12.000,00 YTL,
 
olarak hesaplanmıştır.
   
Söz konusu malın 25.000,00 YTL tutarındaki kısmı 14 Mart 2005 tarihinde ihraç edilmiş ise bu tarihten sonra iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurulmak suretiyle ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden 3.000,00 YTL'nin iadesi talep edilebilecekti r.
     
İhraç kaydıyla teslim edilen malın geri kalan 75.000,00 YTL tutarındaki kısmının 4 Nisan 2005 tarihinde ihraç edilmesi halinde bu kısma isabet eden 9.000,00 YTL'nin iadesi de yukarıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.
2.2. İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişikliğe Yönelik Uygulama
Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinin 5 inci paragrafında 5228 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile ihraç kaydıyla teslimlerde iade edilecek katma değer vergisinin, imalatçının satış bedeline göre hesaplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, ihraç kaydıyla teslim bedelinin kısmen ya da tamamen sonradan ödenmesi ve ödeme sırasında döviz kurunda düşme olması halinde, prensip olarak, iade edilecek azami KDV tutarının yeni döviz kuru üzerinden yeniden hesaplanması, fazla alınmış bir iade varsa mükelleften talep edilmesi ancak, bu tutarın indirim konusu yaptırılması gerekmektedir.
Öte yandan; imalatçıların aleyhlerine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturaya istinaden ihracatçıya KDV ödemeleri, bu tutarın ihracatçı tarafından beyan edilmesi, imalatçı tarafından da faturada gösterilen KDV'nin indirim konusu yapılması gerekmektedir. Bu durumda, imalatçının fazladan almış olduğu iade tutarı ihracatçı aracılığıyla Hazineye intikal etmekte ve imalatçı tarafından indirim konusu yapılmış olmaktadır. Bu nedenle, kurdaki düşüşten kaynaklanan matrah değişikliğine bağlı olarak imalatçının iade tutarında bir değişiklik yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.
   
3. İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı
   
11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde, ihraç kayıtlı mal teslimlerinde imalatçı tanımı ve ihraç kayıtlı teslimlerde gümrük beyannamesinde yer alması gereken imalatçı bilgileri konusunda aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.
   
3.1. İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı
   
KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunabilecek imalatçılarda aranacak şartlara 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde yer verilmiştir.
   
Tebliğdeki düzenlemeye göre, “imalatçı” sayılabilmek için diğer şartlarla birlikte “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırma” şartının da sağlanması gerekmektedir. 
                             
Ancak, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerinin (imalatçıların) sanayi siciline kayıt olabilmeleri için asgari çalıştırmaları gereken işçi sayısı konusunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Sanayi Sicil Tebliğleriyle, değişen ve gelişen teknolojik şartlara paralel olarak sanayi işletmelerinde makine ve teknoloji yoğunluğunun artması ve bu nedenle işgücüne duyulan ihtiyacın azalması sebebiyle değişiklikler yapılmaktadır.
                   
Bu nedenle, 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde sayılan ve ihracatçılara ihraç kayıtlı teslimde bulunacak imalatçılarda aranan şartlar arasında yer alan “imalat işinde en az 5 işçi çalıştırılması” şartı kaldırılmıştır.
                                                 
Buna göre, bu Tebliğin yayımından önceki dönemlerde yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde de geçerli olmak üzere, sanayi sicil belgesine sahip olan ve 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki diğer şartları taşıyan imalatçıların, tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimde bulunabilmeler i için teslimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırmaları yeterli olacaktır.
   
3.2. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri
     
27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/8) bölümünde yapılan açıklamalara göre, terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.
   
Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesine münhasır bir alan yer almadığından ihracatçılar tarafından gümrük idarelerine imalatçı isimlerinin yer aldığı listelerin ibraz edildiği, gümrük idarelerinin listedeki mükelleflerin ihraç edilen malın imalatçısı olup olmadığını tespit imkanının bulunmaması ve gümrük mevzuatında da açık bir hükmün yer almaması nedeniyle listeleri onaylamadıkları anlaşılmaktadır.
   
Bu husus göz önüne alınarak ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili terkin ve iade işlemlerinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.
 
İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;
 
- ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,
 
- belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim
edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının,
 
gösterilmesi gerekmektedir.
 
Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdi r.
 

gurdal67:
4.  Muhasebe Kayıtları
 
İhraç kaydıyla mal alımlarına ilişkin işlemlerin muhasebe boyutu ise aşağıdaki gibidir:
 
4.1. İhraç Kaydıyla Mal Teslim Alan İhracatçılar Bakımından
 
İhracatçılar ihraç kaydıyla aldıkları malı, KDV indirimi yapmaksızın kayıtlarına geçirirler.
 
İhraç kayıtlı teslim faturasında (altında KDV tahsil edilmediğine dair not bulunan faturada) görülen KDV zahiridir ve ihracatçıyı ilgilendirmez. Söz konusu KDV ihracatçı tarafından yevmiye kaydına alınmayacağı gibi KDV beyannamesinde indirimler arasında da gösterilmez.
 
4.2.  İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edenler Bakımından:
 
İhraç kaydıyla malı teslim eden firma KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi gereği, ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan ve tahsil edilmeyen katma değer vergisini 1 no.lu KDV beyannamesinde teslim KDV’si olarak gösterir. Diğer taraftan,  beyan edilmek zorunda olan bu KDV tutarlarının gerek tecil edilecek KDV, gerekse iade edilecek KDV olarak kullanımı KDV beyannamesinde ortaya çıkacak duruma göre belirlenmekted ir.
 
KDV tahakkuku sırasında ÖDENECEK KDV çıkarsa 3 durum gerçekleşebilir:
4.2.1.  Ödenecek KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin  KDV’den küçük olması hali;
 
İhraç kayıtlı teslim KDV’sinin bir kısmı tecil-terkin yoluyla yok edilecek, kalan kısmı ise ihracat gerçekleştikten sonra ve gerekli belgelerin ibrazı halinde mükellefin tercihine göre; nakden, başka vergi borçlarına mahsup edilerek, yahut devreden KDV olarak dikkate alınmak suretiyle giderilecektir .
 
Yapılması gereken muhasebe kayıtları;
 
1- İhraç kayıtlı satış kaydı:
 
../../200x       
120   Alıcılar       xx   
192    Diğer KDV       xx   
    -Tecil Edilebilir Kdv           
            
    391 Hesaplanan Kdv       XX
    601 Yurt Dışı Satışlar       XX
            
İhraç Kaydıyla Satış       
               
 
2- Ödenecek KDV çıkması halinde ay sonunda yapılacak tahakkuk kaydı:
 
../../200x       
391   Hesaplanan KDV        xx   
            
    191 İndirilecek KDV       XX
    360 Ödenecek Vergi ve Fonlar       XX
        
               
 
3- Ödenecek KDV’nin terkin edilmesi:
 
../../200x       
360   Ödenecek Vergi ve Fonlar       xx   
            
    392 Diğer KDV       XX
     - Terkin edilecek KDV       XX
        
               
 
4- İhracat tamamlanıp gerekli belgeler vergi dairesine ibraz edildiğinde;
 
../../200x       
136    Diğer Çeşitli Alacaklar       xx   
    - İade Alınacak KDV           
                
392   Diğer KDV       xx   
     - Terkin edilecek KDV           
            
    192 Diğer KDV       XXXX
    -Tecil Edilebilir KDV       
        
                  
 
4.2.2.  Ödenecek KDV tutarının; ihraç kayıtlı teslim KDV’sinden büyük olması halinde;
 
KDV tahakkukunun ihraç kayıtlı teslim KDV’si kadar kısmı tecil edilir. Tecil edilen bu KDV ihracat tamamlanıp gerekli belgeler vergi dairesine ibraz edildiğinde terkin edilir.
 
Yapılması gereken muhasebe kayıtları;
 
1- İhraç kayıtlı satış kaydı:
 
../../200x       
120   Alıcılar       xx   
192    Diğer KDV       xx   
    -Tecil Edilebilir Kdv           
            
    391 Hesaplanan Kdv       XX
    601 Yurt Dışı Satışlar       XX
            
İhraç Kaydıyla Satış       
               
 
2- Ödenecek KDV çıkması halinde ay sonunda yapılacak tahakkuk kaydı:
 
../../200x       
391   Hesaplanan KDV        xx   
            
    191 İndirilecek KDV       XX
    360 Ödenecek Vergi ve Fonlar       XX
    392 Diğer KDV       XX
                                   - Terkin edilecek KDV       
               
 
3- İhracat tamamlanıp gerekli belgeler vergi dairesine ibraz edildiğinde;
 
../../200x       
                
392   Diğer KDV       xx   
     - Terkin edilecek KDV           
            
    192 Diğer KDV       XX
    -Tecil Edilebilir KDV       
        
                  
 
4.2.3.  Devreden KDV çıkması halinde de;
 
ihraç kayıtlı teslim KDV’sinin tamamının ihracat gerçekleşip gerekli belgeler ibraz edildiğinde nakden veya mahsuben yahut devreden KDV olarak dikkate alınması gerekir.
 
 
 
Yapılması gereken muhasebe kayıtları;
 
1- İhraç kayıtlı satış kaydı;
 
../../200x       
120   Alıcılar       xx   
192    Diğer KDV       xx   
    -Tecil Edilebilir Kdv           
            
    391 Hesaplanan Kdv       XX
    601 Yurt Dışı Satışlar       XX
            
İhraç Kaydıyla Satış       
               
 
2- Devreden KDV çıkması halinde ay sonu tahakkuk kaydı;
 
../../200x       
391   Hesaplanan KDV        xx   
190   Devreden KDV   XX   
            
    191 İndirilecek KDV       XX
                                           
                  
 
3- Tecil edilebilir KDV’nin iade alınacak KDV olarak kayıtlara alınması;
 
../../200x       
136   Diğer Çeşitli Alacaklar        xx   
    -İade Alınacak KDV       
            
    192 Diğer KDV       XX
                                   - Tecil Edilebilir KDV       
                                          
                  
 
 
5.  Sonuç
 
Bilindiği üzere KDV beyannamelerin de her dönem değişik sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İhraç kayıtlı satışların yapıldığı ve ihracatın gerçekleştiği dönemlerde, kurumların kendi hesaplarına ait KDV sonuçlarına göre yukarıdaki muhasebe kayıtlarını yapmaları uygun olacaktır.
 
 
 


gurdal67:
İHRACAT TESLİMLERİ İLE
İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN
TESLİMLERDEN DOGAN KDV İADELERİ
Ali UYSAL
S. M. M. Müşavir
Katma Değer Vergisi Kanununun 11. maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ilgili Katma Değer Vergisi iadelerine ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:

I-  Nakit, iade ve Mahsup taleplerini yerine getirilebilmes i için aranılan belgeler:
a) Gümrük çıkış beyannamelerin in asli, veya noterce onaylı örneği
b) Döviz Alım Belgesinin asli veya ilgili banka şubesince onaylı ve şerhli örneği
c) Alış ve satış faturalarının fotokopileri
d) İhracat bilgilerinin dökümünün yapıldığı listenin (Ek-1) vergi dairelerine ibrazı şarttır.

II- Yurda getirilen dövizler karşılığı düzenlenen döviz alim belgelerine göre terkin veya iadesi gereken Katma Değer Vergisi:
A. İadesi Gereken Katma Değer Vergisi Hakkında Yapılacak İşlemler:
a) Fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde ihracat bedelinin % 70'inin döviz alim belgesinde gösterilmesi halinde iadesi gereken KDV`nin tamamı hakkında iade ve mahsup hükümleri uygulanır.
b) Fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün geçtikten sonra getirilen dövize ait döviz alim belgelerinde ise, belgede gösterilen miktara isabet eden kısımla sınırlı olarak iade veya mahsup işlemleri yapılacaktır. Getirilmeyen döviz 180 gün içerisinde yurda getirildiği takdirde kalan KDV alınabilecektir.
c) İhracat bedelinin fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda döviz olarak getirilmemesi halinde, iade ve mahsup işleminin yapılabilmesi için mükellef bu gecikme dolaysı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından aldığı izin yazısını vergi dairesine ibraz etmesi ve ihracat bedeli dövizin bu yazıda belirtilen süre içinde yurda getirilmiş olması gerekmektedir.

B. Terkini Gereken KDV Hakkında Yapılacak İşlemler:

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-C maddesi uyarınca ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde, malin teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edildiği, bu süre zarfında düzenlenen gümrük çıkış beyannamesi ile vergi dairesine müracaat edilerek tevsik edilmek kaydıyla
a) Gümrük çıkış beyannamesinde kayıtlı dövizin ihracat tarihinden itibaren 90 gün içinde  %70'inin getirilmesi halinde tecil edilen KDV'nin tamamı terkin edilebilecekti r.
b) İhraç tarihinden itibaren 90-180 gün içinde getirilen dövizin geldiği kısım kadarıyla sınırlı olmak üzere terkin işlemi yerine getirilecek, kalan kısım bu  süre zarfında getirilmemesi halinde, 6183 sayılı Kanun hükümlerine güre takibata geçilecektir.
c) Malın teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmemesi halinde kanuni işlem yapılır.
d) Fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde işleme ait döviz alim belgesinin veya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından alınmış bir yazının ibraz edilmemesi halinde mükellef hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takibat yapılacaktır.

III-İnceleme ve Teminat Aranılmadan Yapılacak İadeler:

Bu kapsama giren mükelleflerin Nisan 1989 vergilendirme  döneminden itibaren dönemler itibariyle 20.000.000 TL aşmayan iade talepleri, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın iade edilecektir. Söz konusu 20.000.000 liralık sınır, beyannamelerin de ihracat istisnası veya ihraç kaydıyla tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerle birlikte iade hakkı doğuran diğer işlemleri bulunan mükellefler bakımından da geçerlidir.

İade talep edilen miktarın 20.000.000 Liranın üzerinde olması halinde teminat 20.000.000 Liralık kısım düşüldükten sonra kalan bedel için talep edilecektir.

IV-  İnceleme Raporu veya Teminata Bağlı Olarak Yapılacak İşlemler:
İhracat istisnası nedeniyle KDV iadelerinde 20.000.000 Lirayı aşan kısım için ancak teminat verilmesi durumunda mahiyeti avans olan iade yapılabilecek ve yapılacak inceleme sonunda, vergi iadesi kesinlik kazanacak ve teminat çözülecektir.

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu (1) sıra nolu Genel Tebliği hükümlerine göre, KDV Kanununun 11. maddesinde yer alan ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlerden doğan KDV iadelerinde vergilendirme dönemleri itibariyle 150.000.000 Lirayı aşmayan iadeler ve mahsuplar teminat gösterilmeksizin Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri tasdik raporuna dayanılarak yapılabilmektedir.

V-KDV İadeleriyle ilgili Mahsup İşlemleri:
Mahsup; ihracat istisnasından kaynaklanan KDV iadesinin yerine getirilmesinin diğer bir yoludur. Halen yürürlükte olan hükümlere göre mahsup işlemleri aşağıda açıklanan esaslara göre yapılacaktır:

KDV iade hakkında sahip mükelleflerden
a)  İhracatçılara
b)  İhraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara
c)   Tecil-Terkin  sisteminden  yararlanmasına  müsaade edilerek teslim eden mükelleflere (Tedarikçiler) yapıl- ması gereken iadelerin, sayılan hak sahiplerince kendilerinin veya mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin KDV veya diğer vergi borçlarının mahsubu talep edildiği takdirde talep edilen mahsup tutarıma bakılmaksızın vergi inceleme raporu ile teminat aranmadan yerine getirilecektir .
Mahsup talebinin, mahsubu istenen vergilerin vadelerinden önce yapılması gerekir. Vergi dairesine mahsup dilekçesinin verildiği tarih, mahsup talep tarihi kabul edilir. Mahsup talebi, iadesine hak kazanılan KDV tutarıyla sınırlıdır.
İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde KDV iade Ve
Tecil Terkin Uygulaması Örnekleri:
ÖRNEK 1 :
(A) pazarlama Anonim Şirketi, piyasadan temin ettiği 500.000.000 Liralık mamulleri yurtdışına ihraç etmiştir. 200.000.000 TL' lik maluller için ödenen KDV 60.000.000 Lira, iç piyasa satışları için ödenen KDV 15.000.000 Lira, diğer harcamalar ile ilgili indirilecek KDV 5.000.000 Liradır.
Hesaplanan KDV                        24.000.000
 200.000.000 x % 12
İndirilecek KDV                       20.000.000
15.000.000 + 5.000.000
Ödenecek KDV                           4.000.000
24.000.000 - 20.000.000
İhracat istisnası nedeniyle
iadesi gereken KDV                    60.000.000
500.000.000 x % 12
İade alınacak KDV                    56.000.000
(A)   pazarlama Anonim Şirketi 56.000.000 Lirayı mahsup veya nakit olarak vergi dairesinden talep edecektir


ÖRNEK 2 :
İmalatçı (B)'  nin Ocak 1991 döneminde ihracatçı şirket üzerinden 600.000.000 Liralık ihraç kaydıyla, 50.000.000 Liralık da yurtiçi satışı vardır. İmalatçı (B)' nin bu dönemde

toplam indirilebilir KDV'si 60.000.000 Lira olup ihraç kaydıyla  teslim  edilen  mallarla  ilgili  yüklendiği  KDV  ise 49.200.000 Liradır. İmalatçı (B)'nin Şubat 1991 döneminde ihraç kaydıyla yaptığı satışa ilişkin tecihlerin uygulaması şu şekilde olacaktır:
Hesaplanan KDV                          78.000.000
(60.000.000 + 50.000.000) x % 12
İndirilebilecek KDV                     60.000.000
Ödenmesi gereken KDV                   18.000.000
Tecil edilebilir KDV                         72.000.000
Tecil edilecek KDV                          18.000.000
İhracatın gerçekleştiği dönemde       49.200.000
iadesi gereken KDV
Sonraki döneme devreden KDV        4.800.000
72.000.000-( 18.000.000+49.200.000)
İmalatçı (B) 49.200.000 Lirayı bir yazı ile teminat karşılığı vergi dairesinden talep edecektir.

ÖRNEK 3 :
İmalatçı ihracatçı [C) Anonim Şirketi Ocak 1991 döneminde ürettiği mamullerden 607.000.000 Liralık kısmını doğrudan kendisi, 517.000.000 Liralık kısmını da bir ihracatçı sermaye  şirketi  kanalıyla  ihraç  etmiş,  iç  piyasaya  da 1.225.000.000 Liralık mal satmıştır. Bu dönemde indirilecek KDV'si 257.000.000 TL' dır. İhracatçı sermaye şirketi üzerinden yaptığı ihracatla ilgili yüklendiği KDV 50.000.000 TL, doğrudan  ihraç  ettiği  mallarla  ilgili  yüklendiği  KDV 55.000.000 TL'dir.
Bu mükellefin KDV hesabı aşağıdaki gibidir:
İhracatçı üzerinden yapılan               62.040.000
517.000.000 x % 12
(3065'e göre)
İç piyasa satışları                       147.000.000
1.225.000.000 x % 12
TOPLAM HESAPLANAN KDV                 209.040.000
 İndirilecek KDV                       257.000.000
Ödenmesi gereken KDV
Tecil edilebilir KDV                   62.040.000
Tecil edilecek KDV                         
İhracatın gerçekleştiği dönemde        50.000.000
 indirilmesi gereken KDV
Sonraki Döneme Devreden KDV            12.040.000
Doğrudan ihraç edilen malla ilgili yüklenilen 55.000.000 Lira ile ihracatçı üzerinden (3065) yaptığı 50.000.000 Lira toplam 105.000.000 Lirayı bir yazı ile teminat karşıliğı vergi dairesinden talep edecektir.

gurdal67:
İhraç Kayıtlı Teslimlerin KDV Beyannamesine Yansıyışı, Muhasebeleştirilmesi, Terkin ve İade Talepler

(MEHMET MAÇ , Vergi Dünyası Dergisi, Ağustos 2005 Sayısı) aynen alınarak sunulmuştur.
 
I- GENEL AÇIKLAMA:

Bilindiği üzere, ihracatçıların yurt içinden KDV yüklenmeksizin ihraç malı satın alabilmeleri amacıyla, KDV Kanunu’nun 11/1 inci maddesine (c) bendi eklenmiştir. Bu bende göre imalatçılar (ve imalatçı olmamakla beraber ihraç kayıtlı teslimde bulunmasına izin verilenler) isterlerse İHRAÇ KAYDIYLA satış yapabilmekte ve bu satışa ait faturayı KDV li olarak kesmekle beraber, faturanın altına, “3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir” ibaresini yazmakta, müşteriden KDV talep etmeksizin mal tesliminde bulunmaktadırlar.

KDV Kanunu’nun Geçici 17 nci maddesi kapsamında, dahilde işleme ve geçici kabul rejimlerine göre işlenip ihraç edilmek üzere yapılacak teslimlerin de yukarıdaki şekilde ihraç kayıtlı olabilmesi mümkündür.

İhraç kayıtlı teslimlerle ilgili pek çok ayrıntı bulunmakta olup, aşağıdaki bölümlerde sadece ihraç kaydıyla yapılan teslimlerin KDV beyannamesine nasıl yansıyacağı, bu teslimler nedeniyle doğan tecil ve/veya iadenin beyanname üzerinde nasıl görüneceği, nasıl ve ne miktarda iade talep edileceği, son gelişmeler vesilesiyle özetlenmiştir.

2. İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİN KDV BEYANNAMESİNE NASIL YANSIDIĞI :

Maliye Bakanlığı Yeni Türk Lirasına geçiş münasebetiyle tüm vergi beyannamelerin i değiştirmiş ve yeni beyanname formalarını www.gelirler.g ov.tr adresli sitedeki “Beyanname Örnekleri” bölümüne koymuştur.

İhraç kayıtlı teslimlerin yeni 1 no.lu KDV Beyannamesine yansıyışı kısaca şöyle izah edilebilir :

İhraç kayıtlı teslimler beyannamenin 6,8,10,12 no.lu satırlarında herhangi bir KDV li teslim gibi ve oranına göre tasnifli olarak diğer KDV li teslimlerle toplanmak suretiyle gösterilir. Hizalarındaki 7,9,11,13 no.lu satırlarda ihraç kayıtlı teslim faturasında gösterilen ve müşteriden tahsil edilmeyen KDV tutarları da yine oranlarına göre ayrımlı olarak ve hesaplanan diğer KDV ler ile toplanmak suretiyle, (yani bunlar alelade faturalarmış gibi) gösterilir. Bunun sonucunda ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili KDV ler, 31 inci satırdaki KDV toplamına dahil olur.

1)Bundan yani 31 toplamından 37 nci satırdaki indirimler toplamı düşüldüğünde pozitif bir rakam çıkarsa, bu pozitif rakamın ihraç kayıtlı teslim KDV si kadar kısmı 38 inci satırdaki tecil edilecek KDV tutarını oluşturur.
 
2)Şayet fark ihraç kayıtlı teslim tutarının altında ise bu farkın tamamı tecil edilir, Tecil olunan tutar ile ihraç kayıtlı teslim KDV leri toplamı arasındaki fark mükellefe iade edilecek KDV yi oluşturur.

3)37 inci satırdaki indirimler toplamı 31 inci satırdaki toplam KDV den fazla ise, bu takdirde ihraç kayıtlı teslim KDV sinin tamamı iade edilecek demektir.

Müşteriden tahsil edilmediği halde ihraç kayıtlı teslim KDV sinin beyannamede normal teslim KDV si gibi gösterilmesinin nedeni, ihracat gerçekleşinceye kadar KDV yi ihraç kayıtlı teslimde bulunanın sorumluluğu altında tutmak ve izlemektir. Ancak bu KDV ler tecil yoluyla mükellefe ödetilmemekte, tecil edilen vergi ihracat gerçekleştiğinde silinmekte, tecil edilecek KDV çıkmamışsa veya tecil tutarı ihraç kayıtlı teslim KDV sinin altında ise, aradaki fark yine ihracat gerçekleştiğinde, indirim, mahsup veya nakit iade yoluyla mükellefin sırtından kaldırılmaktadır.

İhraç kayıtlı teslimle ilgili tecil edilecek ve/veya iade edilecek KDV nin tespiti, beyannamenin arka yüzündeki “Tablo 10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER” bölümünde yapılmaktadır. Söz konusu bölümün dolduruluşu şöyledir:

84, 86, 88

Bu satırlarda KDV Kanunu 11/1-c ve Geçici 17 nci maddeleri kapsamında İHRAÇ KAYDIYLA yapılan teslim bedelleri KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilecek ve hizalarında hesaplanan (fakat müşteriden tahsil edilmeyen) KDV tutarları yer alacaktır.

85, 87

Bilindiği üzere, %1 veya %8 orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde tecil edilecek KDV çıkmamışsa iade tutarı teslim KDV si olan %1 veya %8 oranla hesaplanmış meblağdan ibaret kalmaktadır. Satıcının bu teslimle ilgili yüklendiği KDV, %1 veya %8 oranla hesaplanan teslim KDV sinden fazla ise bu fazlalık da iade konusu olabilmektedir . Şayet böyle bir durum varsa, 85 ve 87 no.lu satırlara %1 veya %8 oranlı olup ihraç kaydıyla teslim edilmiş mallar için yüklenilmiş olan ve teslim KDV sinden daha büyük tutarda bulunan KDV tutarları yazılacak, böyle bir durum yoksa boş bırakılacaktır.

89

84, 86 ve 88 no.lu satırlarda yazılı olan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili olarak hesaplanmış (fakat müşteriden tahsil edilmemiş) KDV tutarlarının toplamı bu satıra yazılır.

90

89 uncu satırdaki rakamdan 38 inci satırdaki rakam çıkarıldığında bulunan fark bu satıra yazılır.

(38 inci satıra yazılması gereken rakam ise şöyle tesbit edilmektedir: 31 inci satırdaki toplam hesaplanan KDV den 37 nci satırdaki indirimler toplamı düşüldüğünde bulunan fark pozitif ise bu fark 89 uncu satırda yazılı rakam ile mukayese edilir. Bunlardan küçük olan rakam (31-37 farkı veya 89 dan hangisi küçükse) 38 inci satıra yazılır. 37 nci satırdaki indirimler toplamı, 31 inci satırdaki hesaplanan KDV den fazla ise, tecil edilecek KDV yoktur. 38 inci satır boş kalır ve ihraç kaydıyla teslim KDV sinin tamamı, 90 ıncı satırda iade hakkı olarak yer alır.)

ÖNEMLİ NOT :

40 no.lu satırdaki iade edilmesi gereken KDV tutarına, ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade rakamı dahil edilmez. İhraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade tutarı sadece 90 no.lu satırda gösterilir.

91

Bu satır bu dönemde ihraç kaydıyla teslim edilmiş olan mallarla ilgili olarak, ihracat gerçekleştiğinde yüklenim vergi farkı olarak ne kadar iade yapılacağını göstermektedir. 91 inci satıra yazılacak rakamı bulabilmek için bu beyannamedeki 85 ve 87 nci satırlardaki rakamlar toplanır, bundan 84 ve 86 ncı satırlardaki rakamların toplamı indirilir.

ÖRNEKLER :

Beyannamedeki
Satır No.                                                      1. Örnek          2. Örnek      3. Örnek

Normal teslim KDV leri  7+9+11+13                 12.000             8.000        1.000
İhraç kayıtlı teslim KDV leri 7+9+11+13              6.000            6.000         6.000
İndirimler 37                                                    10.000         10.000        10.000
Tecil edilebilir KDV 89                                         6.000           6.000          6.000
Tecil edilecek KDV 38                                          6.000           4.000          ------
Ödenecek KDV 39                                               2.000           -------         ------
İadesi gereken KDV  (90)                                    -------           2.000          6.000
Devrolan KDV 41                                                -------           ------           3.000

gurdal67:
1. Örnekde: Hesaplanan KDV den (12.000 + 6.000 =18.000 den) indirimler (10.000) düşüldüğünde bulunan fark (8.000), ihraç kayıtlı teslim KDV sinden (6.000) büyük olduğu için, ihracatçıdan tahsil edilmeyen meblağ kadar tecil (ve bilahare terkin) yoluyla ihraç kayıtlı teslim KDV si ortadan kaldırılmaktadır. İhraç kayıtlı teslim nedeniyle yüklenilen KDV’nin indirimine de müsaade edilmiş olduğundan, bu mallar KDV yükünden tamamıyla arındırılmış olmaktadır.

2. Örnekde: Hesaplanan KDV den (8.000+6.000=14.000 den) indirimler (10.000) düşüldüğünde, bulunan fark (4.000) ihraç kayıtlı teslim KDV sinden (6.000) az olduğu için, ihraç kayıtlı teslim KDV sinin 4.000 YTL lik kısmı tecil-terkin yoluyla yok edilmektedir. Geri kalan meblağ, ihracat gerçekleştikten sonra ve gerekli belgelerin ibrazı halinde, mükellefin tercihine göre;

• Nakden,
Mahsup yoluyla,
Yahut devrolan KDV olarak dikkate alınmak suretiyle,
giderilecektir . İhraç kayıtlı teslim için yüklenilmiş olan KDV ise indirim yoluyla ifna edilmiştir.

3. Örnekde: Hesaplanan KDV (1.000+6.000=7.000) indirilen KDV den (10.000) küçük olduğu için tecil edilecek KDV çıkmamıştır. İhraç kayıtlı teslim KDV’sinin tamamı ihracat gerçekleşip, gerekli belgeler ibraz edildiğinde nakden ve/veya mahsuben yahut devrolan KDV olarak dikkate alınmak suretiyle mükellefin sırtından kaldırılacaktır. İhraç kayıtlı teslim için yüklenilen KDV yüklenildiği dönemde indirildiğinden, KDV’den arındırma gereği yerine gelmiş olmaktadır.

3. İHRAÇ KAYITLI TESLİM, TERKİN VE İADE İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ :

İhraç kayıtlı teslimle ilgili KDV işlemlerinin muhasebe yoluyla ve doğru şekilde izlenebilmesi için, gerekli hesapların açılması ve işletilmesi gerekmektedir.

Kayıt düzenini basit bir örnek üzerinde izaha çalışalım:

Mükellefin Temmuz 2005 ayı KDV beyannamesi ile ilgili bilgiler şöyledir :

SATIR NO YTL
İhraç Kayıtlılar Dahil Teslim KDV’si 31               192.000
İndirimler Toplamı 37                                      180.000
FARK (31-37) -                                                 12.000
İhraç kayıtlı teslim KDV’si 89                              72.000
Tecil edilecek KDV 38                                         12.000
Ödenecek KDV 39 -                                          -----------
İade Alınacak KDV 90                                          60.000

Yukarıdaki sonucu doğuran işlemlerin birer adet muameleden kaynaklandığı varsayılırsa yevmiye maddeleri şöyle olacaktır.

1 _____________ 2.7.2005______ ____________
150 İLK MADDE VE MALZEME H.              1.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV                               180.000
                             320 SATICILAR                                     1.180.000
Hammadde Satın Alınması
______________ ____ /_____________________
2 _____________ 6.7.2005______ ____________
120 ALICILAR                                         400.000
192 DİĞER KDV
- Tecil KDV                                              72.000
                     601 YURT DIŞI SATIŞLAR                                   400.000
                     391 HESAPLANAN KDV (%18 den)                        72.000
İhraç Kaydıyla Mal Teslimi
______________ ____ /_____________________
3____________ 27.7.2005_____ _____________
120 ALICILAR                                        1.620.000
                  600 YURT İÇİ SATIŞLAR                               1.500.000
                  391 HESAPLANAN KDV (%8 den)                     120.000
Yurt içi mal teslimi
______________ ____ /_____________________
KDV Beyannamesi verildiğinde yapılacak yevmiye maddeleri şunlardır:
4____________ 20.8.2005_____ _____________
391 HESAPLANAN KDV               192.000
192 DİĞER KDV
- İade alınacak KDV                      60.000
                   191 İNDİRİLECEK KDV              180.000
                   392 DİĞER KDV
                    - Terkin Edilecek KDV                 12.000
                   192 DİĞER KDV
                    - Tecil KDV 60.000
______________ ____ /_____________________
22 Eylül 2005 günü terkin işleminin yaptırıldığını ve KDV iadesinin nakden alındığını farz edersek;
5____________ 22.9.2005_____ _____________
392 DİĞER KDV
- Terkin Edilecek KDV                          12.000
                   192 DİĞER KDV
                    - Tecil KDV                                12.000
 Terkin İşlemi
______________ ____ /_____________________
6____________ 22.9.2005_____ _____________
102 BANKALAR                                    60.000
               192 DİĞER KDV
                - İade Alınacak KDV H.                     60.000
Temmuz 2005 ayına ait ihraç kaydıyla mal teslimine ilişkin KDV iadesinin alınması
______________ ____ /_____________________

4. İHRAÇ KAYITLI TESLİMDEN KAYNAKLANAN TECİL EDİLMİŞ OLAN KDV NİN TERKİNİ VE/VEYA İADENİN ALINMASI :

İhraç kayıtlı teslim yapılan aya ilişkin KDV beyannamesi yukarıdaki 2 no.lu bölümde açıklandığı şekilde doldurulduktan sonra, bu beyannamede ortaya çıkan ;

- Tecil edilmiş KDV nin terkini (silinmesi),

- İhraç kayıtlı teslimden doğan iadesinin alınması,

prensip olarak daha sonraki aylara ait KDV beyannamelerin e yansımaksızın, dilekçe ekinde gerekli belgeler sunulmak suretiyle yaptırılmaktadır.

95 no.lu KDV Tebliğ’i ile ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iadelerin belli bir ayda ihracı gerçekleşen teslimlere isabet eden kısmının KDV Beyannamesinin 83 no.lu satırında gösterilmek suretiyle aylık periyotlar halinde istenmesi uygulamasına 95 no.lu Tebliğ ile son verilmiştir. Bundan böyle KDV beyannamelerin in 83 no.lu satırı hiç kullanılmayacak, hep boş bırakılacaktır. (Bu değişikliği çok isabetli buluyoruz. Çünkü 83 no.lu satırın uygulanmasında birçok problem ile karşılaşılmaktaydı. )

İhraç kayıtlı teslim ile ilgili maddeye (11/1-c) 5228 Sayılı Kanun’la ekleme yapılmak suretiyle, ihraç kaydıyla teslimde bulunanın aleyhine olarak sonradan satış bedelinde meydana gelen düşüklüğün ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade hakkını azaltacağı hükmü getirilmiştir. Yine 95 no.lu Tebliğ ile ihraç kayıtlı teslimden sonra döviz kurunun düşmesi nedeniyle imalatçı aleyhine oluşan kur farkının, ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade hakkını azaltmayacağı belirtilmiştir. (KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine 5228 sayılı Kanun’la eklenen bu hükmün teknik açıdan hatalı olduğunu, mükelleflerin haklı şikayetlerine sebebiyet verdiğini ve ihracatımızı olumsuz yönde etkilediğini bir dergide1 yayımlanan yazımızda belirtmiştik. 95 no.lu Tebliğ ile yapılan düzenleme, bu hatalı hükme uymuyor olsa da sorunu büyük ölçüde çözmüş bulunmaktadır.)

İhraç kaydıyla teslimde bulunanlar, bu teslimlerin gerçekleştiği aya ait KDV beyannamesini yukarıda izah edildiği şekilde doldurup verdikten sonra, gerçekleşmiş olan ihracatlara istinaden gerekli belgeleri ibraz etmek suretiyle terkin ve/veya iade talebinde bulunabilirler .

Bu taleplerin bir veya birden çok gümrük beyannamesine istinaden gayri muayyen zamanlarda ve parça parça yapılması mümkündür. Aynı ayda hem ihraç kayıtlı teslimden doğan iade hem de tecil olunan KDV varsa, mükellef ilk olarak gerçekleşen ihracatları iade talebi için kullanıp terkin işlemini daha sonraki ihracatlara dayanarak yaptırabilir. (95 no.lu Tebliğ’de verilen örnek bunu teyid etmektedir.)

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa