İş Sözleşmesinin Fesih Uygulaması

<< < (10/37) > >>

serhat:
İhbar evrağı gibi matbu olarak kullanılan bir evrak olmamakla birlikte bu evrak sizin kendi firmanız için düzenlemeniz gereken bir evrak olduğundan biraz size özel bir bildirim dilekçesi halinde oluşturmanız gerekecektir.

Ben size kabaca oluşturulmuş bir iş akdi feshi dilekçesi örneğini yazayım siz isterseniz bu örneği kendi firmanıza uyarlayınız. Serkan bey ibraname örneği göndermiş ben ihbar yazısı örneği gönderiyorum artık hangisine ihtiyacınız varsa..

Personelin
Adı Soyadı :
SSK Sic No:
Tc Kimlik No:
İşe başladığı Tarih:
İhbar Öneli Başlangıç Tarihi :
Görevi :

............. tarihinden bu yana firmamızda ........... görevi ile çalışmaktasınız. 4857 sayılı iş kanunun ....... maddesi gereğince iş akdiniz tarafımızdan fesih edilmiştir. .............. .. Tarihinden itibaren tarafınıza İhbaren bildirilmekle birlikte iş akdiniz .............. .......... Tarihinde sona erecektir.

Bilginize sunulur.

Bu ihbar yazısı 2 adet düzenlenmiş olup. 1 sureti aşağıda imzası bulunan ......... ............. 'a/e teslim edilmiştir.

Tebliğ EDEN                              Tebellüğ EDEN                                                       ŞAHİT AD SOYAD İMZA
İMZA İŞVEREN                         AD SOYAD ve OKUDUM İBARESİ İLE İMZA İŞÇİ

Not: İhbar tarihleri ve yazı tarihi aynı olmalıdır.

NAKRE035:
Merhaba ardaşlar : Fabrikamızda 17.11.2006 dan beri çalışan bir işçimiz malesef iyi niyeti bozmuş-tazminat alarak çıkmak amacında.

-04.06.2007 tarihinde mazeretsiz işe gelmeme
-01.11.2007 tarihinde mesaisine geç gelme
-02.11.2007 tarihinde mazeretsiz işe gelmeme
-03.11.2007 tarihinde rapor alıp özel işlerini halletmek istediğini belirterek vizite kağıdı talebi.
-05.11.2007 tarihinde mazeretsiz olarak mesai bitmeden işyerini terk etme.
-Diğer işçilerin ifadelerine göre işi yavaşlatma ve verilen işi yapmama.
-11.01.2008 tarihinde işe geç gelme.

şeklinde problemleri olmuştur. 

          Yukarıda belirtiğim durumlar için ayrı ayrı tutanak tutulmuş şahitler ve işveren imzalamıştır. tutunaklar işçiye okunmuş kendisinden savunma istenmiştir. Ancak hiçbir koşulda savunma vermemiştir. Verilen ihtarları aldığını belgeleyen imzayı atmamıştır. tabi bunlar gene diğer işçilerin önünde olmuştur. İşverende haklı olarak bu işçiyi tazminatsız olarak çıkarmak istiyor. Yukarda belirttiğim durumlardan haretketle bu işçiyi 4857/25 e göre işten çıkarabilirmiyiz? Yada çıkarılabilmesi için başka ne yapılabilir. Değerli yardımlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar...

Gökhan Alnargun:
merhaba erhan bey...

bilindigi üzere işçi herhangi bir mazeret göstermeden ard arda 2 gün veya ay boyunca 3 gün işe gelmezse işveren tarafindan fesih yapılabilir..

sizin bahsettiginiz 4857 sayılı iş kanunu madde 25 e göre ..

işçi mazaretsiz olarak işe gelmediginde veya mesaiyi erken bıraktıgında hemen belgelendirlil meli ve savunması alınmalıdır..eger savunma vermekten kaçıyorsa noter aracılıgı ile yerinin tespit edilmesi ve gerekli çagrıların yapılması gerekir..

işçinin sözleşmesini fesetmek için 25, maddeye uyan davranışlarının belgelendirild igi tarihten önce veya 6 iş günü sonrasında fesedilirse kıdemj ve ihbar tazminatı ödemeniz gerek.. buradaki amaç 6 iş günlük dilime dikkat edilmelidir..

en önemli husus ise işçinin savunmasının alınması ve haklı bir nedeninin olmadıgına karar verilmesidir.a ksi durumda işçinin müraacatları sonucu kıdem ve ihbar tazminatı alabilecektir. .

iyi günler.

DUYGU:
Sayın Muammer Kayar,

Sizden ricam, devamsızlığı fazla olan bir personeli işten çıkarırken yapılması gerekenler nelerdir?
Konu ile ilgili yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

halilcan_29:
MErhaba MEslektaş,

Kısacası yapmanız gereken, devamsızlıkla ilgili  bir tutanak  tutmanız... sözkonusu tutanağı  ek-8 ekinde bildirmeniz... Fotokopilerini veriniz....Ayrıca personeli işten çıkarırken aşağıdaki yazıyıda okumanızı öneririm..... Aşağıya aynen kopyalıyıyorum... Dikkat etmenizde fayda vardır....
 
devamsızlık ve sonuçları

İşyerinin yurtdışına giyim eşyası ihraç eden bir başka firmaya fason dikim yaptğını, bazı dönemlerde siparişlerin artması sonucu çok yoğun çalışmalarının gerektiğini, İşyerlerinde yaklaşık 400 işçinin çalıştığını, işlerin çok yoğun olduğu zamanlarda ise bir grup işçinin bilinçli olarak işe gelmediklerini veya geç kaldıklarını belirten bir okuyucumuz özetle ne gibi önlemler almaları gerektiğini, bu tür olayların önüne nasıl geçileceğini sormaktadır.
İşçinin işe devamsızlığı İş Kanunu 25/II-g maddesinde işveren açısından bildirimsiz fesih olarak düzenlenmiştir.
Buna göre; işçinin, işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü devamsızlık yapması durumunda işveren iş sözleşmesini tek taraflı olarak bozabilecektir . Bu fesihten dolayı da ihbar ve kıdem tazminatı ödemek durumunda kalmayacaktır.
Dikkat edilirse, kanun maddesinde belirtilen gün sayısı kadar işe gelmemek iş akdinin bozulması için yetmemekte, ayrıca bu devamsızlık hallerinin izin almadan veya haklı bir nedene dayanmaksızın yapılması şartları da aranmaktadır.
Söz konusu hükümde bir aylık sürenin tespiti için, ay başı ve sonunun esas alınacağına dair bir açıklama olmadığı için, bir ayın hesabında ilk devamsızlık tarihinden itibaren bir sonraki ayın aynı günü arasındaki sürenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Devamsızlık haklı olmalıdır
İşçinin devamsızlığı haklı bir nedene dayanıyorsa, işverenin sözleşmeyi bu nedene bağlı olarak feshetme hakkı yoktur. Hangi durumlarda işe gelmemenin haklı sayılacağı belirli bir kurala bağlanmamıştır. Bağlanmamasında da yarar vardır. Zira her olayın kendi içinde özel olarak değerlendirilmesi ve bir sonuca varılması gerekmektedir.
Yargıtay bir olayda, bronşit olan 18 aylık çocuğunu doktora götüren, mazeretini komşusu aracılığıyla işverene bildiren ve iki gün işyerine gitmeyen işçinin devamsızlığını haklı bulmuştur. Başka bir olayda ise, rapor bitiminden sonra üç iş günü işine gelmeyen ve beyan ettiği mazeretini ispat edemeyen işçinin hizmet sözleşmesinin feshini haklı bulmuştur. Bir başka Kararında hiçbir mazereti olmadan izinsiz olarak ardı ardına iki gün işe gelmeme halini Iş Kanununa göre haklı nedenle fesih şartının oluştuğuna karar vermiştir.
Yargıtay, işçinin vizite kağıdı aldığı halde doktora gitmemesi ve o gün iş yerinde de gelmemesi üzerine işverenin hizmet sözleşmesini feshetmesini haklı bulmuştur.
İşe devamsızlığın haklı sayılabileceği durumlara şunları örnek olarak verebiliriz; işçinin evlenmesi, nişan!anması, eşinin doğum yapması, akrabalarından birisinin ölümü, tanıklık yapması, çoğunu hastaneye götürmesi, hastalanması ve benzeri.
Mazeret izni
Bu noktada mazeret izni uygulaması devreye girmektedir. İş Kanununun 55'inci maddesinin (h) fıkrasında "işçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde iki güne kadar verilecek izinlerin" çalışma süresinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu gibi hallerde işçinin mazeret izninde olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.
Kanunda sayılan bu sürelerin bazı durumlarda aşılması sözkonusu olabilmektedir . Örneğin; Istanbul'da çalışan bir işçinin Erzurum'da bulunan babâsının cenazesine gitmesi durumunda iki günlük mazeret izninin aşılması nedeniyle iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedilmesi hakkaniyet kuralları ile bağdaşmayacaktır. Mazeret izni uygulamasında da her olayı kendi içinde değerlendirip makul süreler dikkate alınmalıdır. Mahkemeler de önüne gelen her olayı ayrı olarak değerlendirip olayın akışına ve içinde bulunduğu şartlara göre sonuca gitmektedirler .
İşçi, haklı bir nedene dayalı olarak işe gelmiyorsa bu durumu Medeni Kanunun ikinci maddesindeki dürüstlük kuralı uyarınca işveren bildirmek zorundadır. Bazı hallerde işçinin bu görevini yerine getiremeyeceği veya geç getirebileceği düşünülerek işverenin de bu konuda bir araştırma yaparak hareket etmesi gerekmektedir.
Yargıtay'a göre, işverenin tutanak, tanık ve işyeri kayıtlarıyla kanıtladığı devamsızlık durumu sadece işçi tanıklarının beyanlarına dayanılarak yok sayılamaz. Yine Yargıtay'a göre, işçilik hakları ödenmeyen işçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkarılması iyi niyet ve hakkaniyet kurallarıyla bağdaşmamaktadır. İşçinin bir suçtan dolayı tutuklanması ve hapsedilmesi halinde işe devamsızlık haklı olarak değerlendirilmemektedir. Tutuklandıktan sonra beraat eden işçinin, tutukluluk sırasındaki devamsızlığı nedeniyle iş akdinin feshedilmesini gerektirmemekt edir.
İşe gelemeyene uyarı gönderin
Konuyu toparlayacak olursak, işçilerin işe devamsızlık halinin mutlaka haklı bir nedene dayalı olması gerekiyor. Nasıl işveren işçiye karşı yasal olmayan işler yaptıramayacağı gibi işçilerde işyerinin çalışma düzenine ve saatlerine uymak zorundadır. İşe üst üste iki gün gelmeyen işçilere mutlaka noter vasıtasıyla ihtarname göndermeniz gerekiyor. İhtarnamede, işe gelmeme sebebinin en kısa sürede işveren bildirilmesi, haklı bir nedene dayanmayan devamsızlık halinde ise İş Kanunu 25/II-g maddesi gereği iş akdinin feshedileceği belirtilmelidi r. İş mahkemeleri tazminat davalarına bakarken işe devamsızlık neticesinde işverenin böyle bir ihtarname gönderip göndermediğini araştırmaktadır. Aksi halde haklı nedene dayalı fesih hükümlerinden yararlanamazsınız.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa