SON DAKİKA MEVZUAT İÇİN TIKLAYIN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2011 Yılının İlk 6 Ayında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret 796,50 TL) 31/12/2010
2010/2 Sayılı DKK Genel Tebliği (2011 Yılından İtibaren Uygulanacak Olan Değerli Kağıt Bedelleri Hakk.) 31/12/2010
402 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (2011 Yılından Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar) 29/12/2010
37 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (2011 Yılında Uygulanacak MTV Tarifeleri Hakkında) 29/12/2010
56 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (2011 Yılı Emlak Vergi Değerinin Hesabında Esas Alınacak Bina M² Normal İnşaat Maliyet Bedelini Gösterir Cetvel) 29/12/2010
39 Seri Nolu BGK Genel Tebliği (2011 Yılında Konut ve İşyerlerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi) 29/12/2010
63 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (2011 Yılında Uygulanacak Maktu ve Nispi Harçlar Hakkında) 29/12/2010
42 Seri Nolu VİVK Genel Tebliği Tebliği (2011 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi) 29/12/2010
54 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (2011'de Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Hakk.) 29/12/2010
64 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (2011 Yılında Döviz Cinsinden Alınacak Harçlar Hakkında) 29/12/2010
114 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (2011 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı, Özel Fatura Uygulamasında Değişiklik ve Altın İthalatında Matrah Hesaplaması) 29/12/2010
7 Seri Nolu ÖİV Genel Tebliği (2011'de Uygulanacak Olan Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 34,00 TL Oldu) 29/12/2010
278 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (2011 Yılında GVK Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlar Hakk.) 29/12/2010
277 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (6009 SK ile GVK Geçici 67. Maddede Yapılan Değişiklikler ve 2010/926 Sayılı BKK ile Belirlenen Tevkifat Oranlarına İlişkin) 25/12/2010
2010/134 Sayılı SGK Genelgesi (4/c Sigortalılarıyla İlgili İşlemlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Devri) 22/12/2010
4 Sıra Nolu (Seri A) Tahsilat Genel Tebliği (1 Sıra Nolu [Seri A] Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklikler Hakk.) 11/12/2010
Gelir Vergisi Sirküleri/74 (Gezici Olarak Şarkı Söyleyen ve Müzik İcra Edenlerin Vergi Mükellefiyeti Hakkında) 30/11/2010
ÇSGB - SB Yönetmeliği (İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik) 27/11/2010
ÇSGB Yönetmeliği (İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik) 27/11/2010
ÇSGB Yönetmeliği (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İçin Kurulacak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Kuruluşu Hk.) 27/11/2010
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/42 (Ekim Dönemi KDV ve Muhtasar Beyanname Süresi 25 Kasım'a Uzatıldı) 12/11/2010
401 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (10/2010 Dahil Son 12 Aylık ÜFE Ortalamalarının Sonucunda 2010 Yılı Yeniden Değerleme Oranının % 7,7 Olarak Tespiti) 12/11/2010
2010/119 Sayılı SGK Genelgesi (6183 SK Kapsamında Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında İndirim) 11/11/2010
208 Sıra Nolu KOBİ’ler İçin TFRS Hakkında Tebliğ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardının Yürürlüğe Konulması Hakkında) 01/11/2010
1 Nolu (Seri I) TÜRMOB Tebliği (TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında) 01/11/2010
2010/974 Sayılı BKK (Gerçek Kişilere Kullandırılacak Tüketici Kredilerinde KKDF Oranı % 15'e Yükseltildi) 28/10/2010
2010/973 Sayılı BKK (Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişikliğe Dair) 28/10/2010
2010/117 Sayılı SGK Genelgesi (İsteğe Bağlı Sigortalılık İşlemlerinde Yapılan Değişikliklere Dair Açıklama) 23/10/2010
87 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması ile İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere Dair Açıklama) 22/10/2010
2 Sıra Nolu (Seri C) Tahsilat Genel Tebliği (6183 Sayılı AATUHK Kapsamında Tecil Faiz Oranı Yıllık % 12 ve Gecikme Zammı Oranı Aylık % 1,40 Olarak Belirlenmiştir) 21/10/2010
2010/965 Sayılı BKK (6183 Sayılı AATUHK Kapsamında Kamu Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere % 1,40 Olarak Belirlendi) 19/10/2010
SGK Tebliği (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ) 15/10/2010
Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği (Yeşil Kart Uygulaması ve Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Uygulamasında Değişiklik) 13/10/2010
SGK Yönetmeliği (Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Yapılacak Değişiklikler Hakkında) 12/10/2010
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/18 (2010 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan YDO % 6,42) 11/10/2010
2010/1 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi (Vergi Borcu Nedeniyle Yurtdışı Çıkış Yasağının Kaldırılması Hk.) 11/10/2010
Rekabet Kurumu Tebliği (Anonim ve Limited Şirketlerin Bankadan Kuruma Yapacakları Ödemelere İlişkin) 05/10/2010
400 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (6009 SK ile Bazı VUK Maddelerinde Yapılan Değişikliklere Dair Açıklama) 01/10/2010
276 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Bazı Kazanç ve İratlara Uygulanacak Tevkifat Oranlarına İlişkin Açıklama) 01/10/2010
Harçlar Kanunu Sirküleri/10 (Leasing Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Harç ve Damga V.) 30/09/2010
2010/926 Sayılı BKK (Tam ve Dar Mükellef Kişilerden Yapılacak Tevkifat Oranlarına İlişkin Düzenleme) 30/09/2010
2010/106 Sayılı SGK Genelgesi (5510 SK Kapsamında Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hk.) 18/09/2010
2010/103 Sayılı SGK Genelgesi (3201 SK Kapsamı Aylık Alanların Yurtdışında Çalışması - Ödenek Alması) 16/09/2010
2010/100 Sayılı SGK Genelgesi (5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu Geçici 17. Madde Uygulaması Hk. Açıklama) 15/09/2010
36 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Model Yılı 1985 veya Daha Eski Olan Motorlu Taşıtların Kayıt ve Tescillerinin Silinmesi ve Hurdaya Çıkarılması Hk.) 07/09/2010
2010/99 Sayılı SGK Genelgesi (5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu Kapsamında Tahsis Uygulamalarına Dair) 06/09/2010
Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/3 (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararına İlişkin) 01/09/2010
Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik (Vergi Mükellefleri ve Sorumlularının Vergisel Konularda Yapacakları İzahat Taleplerine İlişkin) 28/08/2010
275 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Aile Hekimliği Hizmetinin Verilmesiyle İlgili Yapılacak Ödemelere Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamalar) 26/08/2010
TMS - TFRS Tebliğleri (Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Yapılan Değişiklikler) 26/08/2010
Bandrolü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri/4 (Bandrolü Ürün İzleme Sistemi Uygulamasına Dair Açıklama) 25/08/2010
2010/93 Sayılı SGK Genelgesi (2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılarının Primlerine Dair Açıklamalar) 10/08/2010
274 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Açıklamalar) 04/08/2010
6009 Sayılı Kanun (Yeni Gelir Vergisi Tarifesi, Yatırım İndirimi İstisnasında Sınırlama, Bazı Menkul Sermaye İratlarına % 0 Stopaj, Özelgeden Dolayı Mükellefe Gecikme Zammının Uygulanmayacağı, VUK Mük. 355'de Düzenleme) 01/08/2010
ÇSGB Yönetmeliği (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakk. Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik) 31/07/2010
2 Seri Nolu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu İbraz Süresi) 29/07/2010
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13 (2010/668 Sayılı BKK Kapsamında Tecil Edilecek ÖTV Tutarları Hakk.) 27/07/2010
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/17 (2010 2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan YDO % 4,99) 20/07/2010
2010/80 Sayılı SGK Genelgesi (Yurtdışı Borçlanma Yoluyla Emekli Aylığı Alanların Yeniden Çalışması) 09/07/2010
19 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (ÖTV Kanununun Uygulamasına Dair Çeşitli Açıklamalar) 09/07/2010
399 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetlere Dair Usul Esaslar) 08/07/2010
2010/1 Sıra Nolu Harçlar Kanunu İç Genelgesi (20 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Düzenlenen veya Temdit Edilen Pasaportlarla İlgili Alınan Harçların İadesi) 05/07/2010
Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/2 (Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Gelir Vergisi İstisnası Hakk.) 05/07/2010
TMS - TFRS Tebliğleri (Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Yapılan Değişiklikler) 03/07/2010
398 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tarhiyatlardan Dolayı Kesinleşen Vergi ve Cezalarla Vadesinde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına Dair) 02/07/2010
SGK Tebliği (Hizmet Borçlanma İşlemleri Hakk.) 01/07/2010
SGK Tebliği (İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hk.) 01/07/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/59 (İşgücü Temin Hizmeti Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması) 23/06/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/58 (Gayrimenkul ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hakların Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması Hakkında Açıklamalar) 23/06/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/57 (İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Uygulamasına Dair Açıklama) 23/06/2010
2010/71 Sayılı SGK Genelgesi (Alt İşverenlerin Prim Borçlarının Takip ve Tahsili ile İcra İşlemlerine Dair) 21/06/2010
2010/512 Sayılı BKK (2010 Yılında Uygulanmakta Olan Maktu Pasaport Harçları Yeniden Belirlenmiştir) 20/06/2010
62 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Pasaport Harç Tutarının Hesabına Esas Emsal Sayı Tespiti) 20/06/2010
2010/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Pasaportların Değerli Kağıt Bedeli 50 TL Oldu) 20/06/2010
5997 Sayılı Kanun (5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Yapılan Değişiklikler) 19/06/2010
43 Sıra Nolu SM-SMMM-YMM Kanunu Genel Tebliği (Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenmesi Gereken Aerosol Üretim Tasdik Raporuda Dair Usul ve Esaslar) 15/06/2010
SGK Tebliği (5510-4/a-b Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerine Uzun ve Kısa Vade Sigorta Kollarından Sağlanan Hak ve Yükümlülükler ile Yararlanma Şartları ve Tahsis Mevzuatına İlişkin Usul Esaslar) 12/06/2010
2010/67 Sayılı SGK Genelgesi (4/a - 4/b Sigortalıları İçin Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri) 04/06/2010
SGK Tebliği (Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ) 03/06/2010
2010/68 Sayılı SGK Genelgesi (Almanya'daki Çocuk Yetiştirme Sürelerinin Borçlanılabilmesi Hakkında) 28/05/2010
2010/66 Sayılı SGK Genelgesi (İş Göremezlik Programı İşletimi ve Çalışılmadığına Dair Bildirimlerin Girişi) 27/05/2010
2010/61 Sayılı SGK Genelgesi (Kurum Alacaklarının İlan Yoluyla Tebliği ve Gayrimenkul Satış İlanı Hakkında) 27/05/2010
2010/60 Sayılı SGK Genelgesi (Fazlaya İlişkin Hacizlerin Kaldırılmasına İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi) 27/05/2010
2010/59 Sayılı SGK Genelgesi (Hak ve Alacak Haczi Yapılmış Borçların Tecil ve Taksitlendirilmesi Hakk.) 27/05/2010
4 Seri Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Yabancı Kimlik Numarası Kullanımına İlişkin) 22/05/2010
Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/4 (Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnasına İlişkin Açıklamalar) 20/05/2010
Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/3 (Tescili Yapılmış Taşıtların Satış ve Devirlerine İlişkin MTV Hakkında) 18/05/2010
2010/63 Sayılı SGK Genelgesi (Danıştay Kararı ile Aile Hekimi Muayenesinde Katılım Payı Alınamayacağı) 12/05/2010
SGK Tebliği (İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar) 12/05/2010
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (5510 Kapsamı Sosyal Sigorta Hükümleri ile Getirilen Hak ve Yükümlülükleri ve Sosyal Sigorta İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar) 12/05/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/56 (İnşaat Taahhüt İşleri Yapılan Konut Yapı Kooperatiflerinde Katma Değer Vergisi İstisnası ve İndirimli KDV Oranı Uygulaması Hakk.) 07/05/2010
194 Sıra Nolu TMS 19 Hakkında Tebliğ (TMS 19'a İlişkin TFRS Yorum 14 Hakk. Değişiklik Yapılmasına Dair) 04/05/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/55 (Diplomatik Misyon ve Konsolosluklar ile Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamı Yapılan İade İşlemleri) 30/04/2010
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/12 (Malul ve Engellilerin Araç Alımında Uygulanacak ÖTV İstisnası Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması) 30/04/2010
SGK Duyurusu (SGK Prim Ödemelerinin % 1 Komisyon Karşılığında Kredi Kartıyla Yapılabilmesi Hakkında) 29/04/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/54 (Kullanılmış Araçların Satışında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı) 29/04/2010
2010/260 Sayılı BKK (5510 Sayılı SS ve GSS Kanununun 89. Maddesinin 2. Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar) 28/04/2010
TMS - TFRS Tebliğleri (Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarında Yapılan Değişiklikler) 27/04/2010
SGK Tebliği (Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesi İçin Bazı Kurumlara Getirilen Yükümlülükler Hk. Açıklamalar) 21/04/2010
2010/1 Nolu İç Ticaret Tebliği (Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Hakkında) 16/04/2010
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/16 (2010 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan YDO % 2,33) 14/04/2010
2010/50 Sayılı SGK Genelgesi (5458 SK Kapsamında Borçları Yeniden Yapılandırılmış Olan Borçlular Hk.) 12/04/2010
2010/47 Sayılı SGK Genelgesi (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele -KADİM- Servisleri İş ve İşlemleri Hakk.) 12/04/2010
Damga Vergisi Sirküleri/19 (Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha ve Suret Ayrımı Hakkında) 01/04/2010
2010/42 Sayılı SGK Genelgesi (İhale Konusu İşlere Ait İşyeri Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi Hakk.) 01/04/2010
SGK Tebliği (SGK Sağlık Uygulama Tebliği) 25/03/2010
Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/1 (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararı) 25/03/2010
2010/183 Sayılı BKK (SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hk. Yönetmelikte Değişiklik) 13/03/2010
2010/180 Sayılı BKK (İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 8. Maddesinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde, Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkında) 11/03/2010
ÇSGB Tebliği (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimine Dair Tebliğde Değişiklik) 09/03/2010
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/11 (Aerosol Üretiminde Kullanılacak Olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair) 08/03/2010
ÇSGB Yönetmeliği (16/06/2004 Tarihli Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin) 07/03/2010
18 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği (Aerosol Üretiminde Kullanılacak Olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair) 06/03/2010
2010/114 Sayılı BKK (KKTC'ye ve Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar) 05/03/2010
397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (Faturanın Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesine Dair Usul Esaslar) 05/03/2010
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri/2 (5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri Hakkında Açıklama) 04/03/2010
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/10 (Çift Kabinli Pick-Up Türü Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Uygulaması) 04/03/2010
SGK Tebliği (Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK'ya Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair) 03/03/2010
2010/33 Sayılı SGK Genelgesi (4447 SK G/9. Maddesi ile 5084 SK 4. Maddesinde Yapılan Değişiklikler) 20/02/2010
KDV Sirküleri/53 Hakkında Duyuru (Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri Hakk. Açıklamalar) 20/02/2010
5951 Sayılı Kanun (Teşviklerde Süre Uzatımı, Emekli Aylıklarında Artışlar ile Bazı Kanunlarda Değişiklik) 05/02/2010
396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Ba-Bs Bildirim Formlarında Belge Toplamı Haddi 5.000 TL ve Verilme Süresi Takip Eden Ayın Son Günü Olarak Değişti) 04/02/2010
2010/15 Sayılı SGK Genelgesi (PTT ile Yapılan Protokol ve Emekli Maaşlarının Konutta Ödenmesi Hakk.) 02/02/2010
Katma Değer Vergisi Sirküleri/53 (KDV İade Talebine İlişkin Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında) 27/01/2010
2010/12 Sayılı SGK Genelgesi (Prime Esas Kazancın Alt - Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İşgöremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Hakk.) 27/01/2010
ÇSGB Yönetmeliği (Yabancıların Çalışma İzinleri Hk. Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik) 21/01/2010
5941 Sayılı Çek Kanunu Tebliği (Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Esaslar) 20/01/2010
395 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Vergi Mükelleflerinin Özelge Talebine İlişkin Açıklamalar) 16/01/2010
394 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (2009 Dönem Sonu Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Döviz Kurları) 15/01/2010
2009/155 Sayılı SGK Genelgesi (Sıfır Gün ve Sıfır Kazanç Bildirilen Sigortalılara Sağlık Yardımı Uygulaması) 06/01/2010
5549 Sayılı Kanun Yönetmeliği (Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin) 02/01/2010
MEVZUAT ARŞİVİ
[ 2014 ] / [ 2013 ] / [ 2012 ] / [ 2011 ] / [ 2010 ] / [ 2009 ] / [ 2008 ] / [ 2007 ] / [ 2006 ] / [ 2005 ]
www.Muhasebe-Online.com