SON DAKİKA MEVZUAT İÇİN TIKLAYIN
31/12/2012 Döviz Kurları [Gösterge Kurlar] / [Diğer Kurlar]
10 Adet Vergi Kanunlarına İlişkin Genel Tebliğ (2013 Yılı İtibariyle Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin) 31/12/2012
GTB Tebliği (Münfesih Olmasına/Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Kooperatif ile Anonim ve Limited Şirketlerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesi) 30/12/2012
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2013 Yılının İlk 6 Ayında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret 978,60 TL) 29/12/2012
2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi (3568 SK Kapsamında SM - SMMM - YMM Mesleki Asgari Ücret Tarifesi) 28/12/2012
KGK Bağımsız Denetim Yönetmeliği (6102 SK ve 660 Sayılı KHK Kapsamında Bağımsız Denetime, Bağımsız Denetim Kuruluşlarına ve Bağımsız Denetçilere İlişkin) 26/12/2012
ÇSGB Tebliği (İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin Yürürlüğüne İlişkin) 26/12/2012
TÜRMOB Yönetmelikleri (TÜRMOB Yönetmeliğinde, YMM Odaları Yönetmeliğinde, SMMM Odaları Yönetmeliğinde, SMMM ve SM Staj Yönetmeliğinde ve SM, SMMM ve YMM'lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin) 25/12/2012
GTB Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Tarafından Tutulacak Ticari Defterlerin Nasıl Tutulacağı, Defterlerin Kayıt Zamanı, Onay Yenileme ile Açılış ve Kapanış Onaylarının Şekli ve Esasları) 19/12/2012
421 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (Mükelleflerin Vergi Kanunlarına Uyumlarının Artırılması ile Kayıtdışılığın İzlenerek Önlenmesi Amacıyla, Elektronik Fatura kullanma ve Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin) 14/12/2012
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi (2013 Yılına Ait Ticari Defterlerin Açılış Onaylarında Noterler Tarafından Sicil Tasdiknamesinin İstenmeyeceğine Dair Açıklama) 12/12/2012
420 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (EPDK'dan Dağıtım Lisansı Alan Elektrik ile Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinden ve OSB Tüzel Kişiliklerinden; Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınması Hakkında) 07/12/2012
GTB Yönetmeliği (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakk.) 28/11/2012
KGK Kararı (Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı) 17/11/2012
GTB Tebliği (Anonim ve Limited Şirket Sermayelerinin Yeni Asgari Tutarlara Yükseltilmesine ve Kuruluşu İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ) 15/11/2012
419 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (2012 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 7,80 Olarak Tespit Edilmiştir) 10/11/2012
Gelir Vergisi Sirküleri/85 (BES ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi) 23/10/2012
Katma Değer Vergisi Sirküleri/65 (Eylül 2012 Dönemi KDV Beyannamesi Verilme Sürelerinin Uzatılması) 19/10/2012
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/55 (Eylül Ba - Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair Açıklama) 19/10/2012
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/25 (2012 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan YDO % 6,05) 17/10/2012
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri/2 (Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergileme ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasına İlişkin) 15/10/2012
2012/3792 Sayılı BKK (Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Yapılan Çeşitli Açıklamalar) 09/10/2012
30/09/2012 Döviz Kurları [Gösterge Kurlar] / [Diğer Kurlar]
68 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Anayasa Mahkemesi'ne Yapılacak Bireysel Başvuru Harcı) 25/09/2012
2012/3735 Sayılı BKK (Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harcı Oranının % 2 [Eski % 1,65] Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar) 22/09/2012
2012/3594 Sayılı BKK (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine Dair Listede Değişiklik) 12/09/2012
418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (6322 SK ile VUK'un Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerle İlgili İzahat, Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Optisyenlik İşletmelerinin SGK'ya Düzenledikleri Faturalarda Süre, ATİK'lere Ait Tabloya Eklemeler ile Ba ve Bs Formlarına İlişkin Açıklama) 08/09/2012
2012/3571 Sayılı BKK (Bireysel Emeklilik Sistemi Gelir Vergisi Stopajının Kademeli Vergilendirilmesi Hk.) 06/09/2012
SGK İşveren Uygulama Tebliği (5510 Sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Hükümleri Doğrultusunda İşveren Yükümlülüklerine Dair Uygulama Esasları) 01/09/2012
GTB Tebliği (Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin) 29/08/2012
GTB Tebliği (Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakk.) 29/08/2012
GTB Tebliği (Ticaret Şirketlerinde A.Ş. Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hk.) 29/08/2012
60 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (2013 Yılı Emlak Vergi Değerinin Hesabında Esas Alınacak Bina M² Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Cetveli) 28/08/2012
GTB Yönetmeliği (Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul Sisteminin İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar) 28/08/2012
GTB Yönetmeliği (Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakk. Yönetmelik) 28/08/2012
GTB Yönetmeliği (Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında) 28/08/2012
2012/30 Sayılı SGK Genelgesi (6322 SK Kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) 24/08/2012
120 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna, Eğitim ve Öğretim Tesislerine İlişkin Projeler ile Bazı KDV Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.) 18/08/2012
24 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (ÖTV Kanununun Uygulamasına Dair Çeşitli Açıklamalar) 17/08/2012
Gelir Vergisi Sirküleri/84 (23-24 Ağustos Tarihlerinde Verilecek Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergi Ödeme Sürelerinin Uzatılması) 16/08/2012
Katma Değer Vergisi Sirküleri/64 (İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan KDV İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesine İlişkin) 15/08/2012
MB Tebliği (Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakk. Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) 15/08/2012
GTB Tebliği (6102 Sayılı Kanun Uyarınca Şirketlerin Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Usul ve Esaslar) 09/08/2012
MB Yönetmeliği (Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliğe Dair) 08/08/2012
2012/3481 Sayılı BKK (İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında) 05/08/2012
41 Seri Nolu MTV Genel Tebliği (1990 Model ve Daha Eski Olanlar ile Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara Dair Yapılacak İşlemler) 04/08/2012
2012/27 Sayılı SGK Genelgesi (Kurum Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımı ile İlgii Çeşitli Açıklamalar) 03/08/2012
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/54 (2012 Haziran Ayı Ba - Bs Formlarının Bildirim Sürelerinin Uzatılması) 31/07/2012
GİB Duyurusu (MTV 2. Taksit Süre Uzatımı) 31/07/2012
283 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Basit Usulde Vergilendirme, Esnaf Muaflığı, G.V. Stopaj Teşviki) 27/07/2012
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/24 (2012 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan YDO % 5,14) 13/07/2012
Gelir Vergisi Sirküleri/83 (BES / Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red ve İade İşlemlerine Dair) 04/07/2012
2012/24 Sayılı SGK Genelgesi (Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelgede Değişiklikler) 04/07/2012
30/06/2012 Döviz Kurları [Gösterge Kurlar] / [Diğer Kurlar]
6335 Sayılı Kanun (Yeni Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Kanun) 30/06/2012
2012/3322 Sayılı BKK (Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Kanunundaki Bazı Tevkifat Oranlarında Değişiklik) 30/06/2012
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012
6327 Sayılı Kanunu (Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair) 29/06/2012
417 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (Tarhiyatlardan Dolayı Kesinleşen Vergi ve Cezaların Açıklanmasına Dair) 29/06/2012
416 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (e-Fatura Uygulaması ile İlgili Tebliğin 4. Bölümünde Yapılan Değişiklikler) 28/06/2012
2012/23 Sayılı SGK Genelgesi (6111 SK Kapsamında Yapılandırmalara İlişkin Ödeme Planlarının İhyası) 26/06/2012
415 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği (Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı İşiyle İştigal Eden Mükelleflerin Elektronik Ortamda Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlemeleri Hk.) 26/06/2012
4 Seri Nolu 6111 SK Genel Tebliği (Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına İlişkin 6111 SK Geçici 19. Maddesinin Uygulamasına Yönelik Usul ve Esaslar) 26/06/2012
119 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak Katma Değer Vergisi İadelerine İlişkin Usul ve Esaslar) 23/06/2012
Harçlar Kanunu Sirküleri/12 (Kredilere Dair Yapılacak İşlemlerde Harç Uygulamasına Yönelik Açıklama) 22/06/2012
Katma Değer Vergisi Sirküleri/63 (117 Seri Nolu KDV Genel Tebliğiyle Değiştirilen KDV Tevkifatına Tabi İşlemlerin Sistematik Bir Biçimde Yeniden Düzenlenmesi) 21/06/2012
2012/3305 Sayılı BKK (Yeni Teşvik Paketi Uygulaması - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) 19/06/2012
67 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı ile Yetkilendirme Belgeleri ve Müşavirlik Ruhsat Harçlarına İlişkin) 16/06/2012
6322 Sayılı Kanun (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik) 15/06/2012
70 Seri Nolu 3100 Sayılı Kanunla İlgili Tebliğ (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Açıklama) 06/06/2012
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/53 (31/05/2012 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin 29/06/2012 Tarihine Uzatılmasına Dair) 29/05/2012
23 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (ÖTV Kanununun Uygulamasına Dair Çeşitli Açıklamalar) 22/05/2012
2012/3172 Sayılı BKK (4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin) 18/05/2012
2012/3141 Sayılı BKK (193 Sayılı GVK Geçici 67. md. ile 5520 SK 15. ve 30. md. Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair) 18/05/2012
118 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (3996 ve 3359 Sayılı Kanun Kapsamında Katma Değer Vergisi İstisnası) 16/05/2012
2012/3139 Sayılı BKK (Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Girmesi) 07/05/2012
6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa İlişkin Açıklamalar ve 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklikler) 05/05/2012
SGK Tebliği (Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ) 02/05/2012
Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri/82 (Tevkifata Tabi Ödemelerin Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi) 02/05/2012
Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/23 (2012 1. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan YDO % 3,05) 23/04/2012
GİB Duyurusu (2012 Mart Ayı KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012 Perşembe, 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi ise 27 Nisan 2012 Cuma Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır) 23/04/2012
SGK Yönetmeliği (SSİY'de Değişiklik Hk.) 17/04/2012
117 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Tüm İşlemlerin Sistematik Bir Biçimde Yeniden Düzenlenmesi) 14/04/2012
2012/13 Sayılı SGK Genelgesi (Elektronik Ortamda İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildiriminin Gönderimi) 12/04/2012
69 Seri Nolu 3100 Sayılı Kanunla İlgili Genel Tebliği (Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında) 11/04/2012
3 Seri Nolu 6111 SK Genel Tebliği (Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Taksit Sürelerinin Belirlenmesine Dair) 07/04/2012
2012/1 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi (Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurulara Dair Usul-Esaslar) 04/04/2012
31/03/2012 Döviz Kurları [Gösterge Kurlar] / [Diğer Kurlar]
40 Seri Nolu MTV Genel Tebliği (Malûl ve Engellilerde MTV İstisnası ile Kasko Sigortası Değeri Uygulamasında Başvuru Sahiplerinden İstenilen Bilgi ve Belgeler) 30/03/2012
Gelir Vergisi Sirküleri/81 (GVK Geç.73.md. Anayasa Mahkemesi'nce İptali Üzerine Yapılacak İşlemler) 26/03/2012
2012/2760 Sayılı BKK (KKTC ve Yurtdışına Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar) 25/03/2012
2012/2931 Sayılı BKK (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine Dair Listede Değişiklik) 24/03/2012
Gelir Vergisi Sirküleri/80 (Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildirimi Verilme Süresi Uzatıldı) 23/03/2012
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/17 (ÖTVK-8/1 Kapsamı Gerçekleştirilen Mal Teslimleri İçin Vergi Dairesine Verilecek Teminat ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanı Hk.) 19/03/2012
2012/2941 Sayılı BKK (Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi Hk.) 17/03/2012
6283 Sayılı Kanun (İntibak Yasası ile 5510-SS ve GSS Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik) 08/03/2012
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/52 (Suriye’de Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Tevsik ile Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin) 08/03/2012
Katma Değer Vergisi Sirküleri/61 (Transit Taşımacılık İstisnası ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hk.) 06/03/2012
41 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi ile Çevre Temizlik Vergisi Bildirimleri Ekinde Belge Verilmeyeceği Hakkında) 28/02/2012
414 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi) 18/02/2012
ÇSGB Yönetmeliği (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakk. Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik) 14/02/2012
6274 Sayılı Kanun (6111 Sayılı Kanun Hk.) 11/02/2012
6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (31/12/2017'ye Kadar Çekte Vade Uygulaması, Karşılıksız Çıkan Çeklerde Hapis Cezasının Kaldırılması, Bankaların Ödemesi Gereken Tutar 1.000 TL) 03/02/2012
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/51 (2011 Aralık Ayı Ba - Bs Formlarının Bildirim Sürelerinin Uzatılması) 31/01/2012
2012/1 Sayılı TCMB Tebliği (Karşılıksız Çıkan Çeklerde Bankaların Ödemesi Gereken Tutar 725 TL Oldu) 31/01/2012
2012/2697 Sayılı BKK (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine Dair Listede Değişiklik) 27/01/2012
6270 Sayılı Kanun (SGK İPC İndirimleri Hakk.) 26/01/2012
2012/3 Sayılı SGK Genelgesi (Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hk.) 26/01/2012
413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar) 20/01/2012
412 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2011 Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Döviz Kurları) 20/01/2012
2012/2 Sayılı SGK Genelgesi (Yeşil Kart Devri ve GSS Tescil İşlemleri ile Gelir Testine Dair Usul ve Esaslar) 20/01/2012
116 Seri Nolu KDV Genel Tebliği (3065 Sayılı Kanun Uygulamasına Dair Düzenleme ve Açıklamalar) 19/01/2012
5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Türev Ürünler ile Bazı Sermaye Piyasası İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamalar) 19/01/2012
282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği (Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. md. Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Dair Açıklama) 19/01/2012
89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği (Türev Ürünlerin BSMV Yönünden Vergilendirilmesi Hakk.) 19/01/2012
Gelir Vergisi Sirküleri/79 (Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgeler) 05/01/2012
Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/16 (YMM Üretim Tasdik Raporlarında GTİP Numaralarının Tevsiki Hakk.) 05/01/2012
MEVZUAT ARŞİVİ
[ 2014 ] / [ 2013 ] / [ 2012 ] / [ 2011 ] / [ 2010 ] / [ 2009 ] / [ 2008 ] / [ 2007 ] / [ 2006 ] / [ 2005 ]
www.Muhasebe-Online.com